Regulamin korzystania z Internetowego Sklepu Fotograficznego fotokolor

§1 Postanowienia Ogólne

 • Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego sklepu Fotograficznego zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu fotokolor w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru odbitek zdjęć i gadżetów fotograficznych.
 • Właścicielem serwisu internetowego fotokolor jest firma Foto-kolor Zakład fotograficzny Robert Jaworski, ul. Elbląska 1, 62-300 Września , REGON 632222330, NIP 7891013403.

§2 Warunki realizacji zamówienia

 • Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera, tabletu lub smartfona z przeglądarką internetową.
 • Osoba korzystająca z serwisu www.fotokolor (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek zdjęć oraz gadżetów foto za pośrednictwem serwisu  jedynie po dokonaniu rejestracji.
 • Zarejestrowanie się Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Usługi fotograficzne sklepu internetowego fotokolor wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej: www.fotokolor. Ofert promocyjnych w aplikacji nie można łączyć. Oznacza to,   że Klient może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
 • Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym, gadżetów fotograficznych oraz innych usług wymienionych w serwisie  z plików zapisanych w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu  dostępnego na stronie internetowej serwisu fotokolor.
 • Zamówienia składane w systemie są wykonywane przez firmę Foto-kolor, ul. Elbląska 1, 62-300 Września.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie zakupu".
 • Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
 • w przypadku gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie,
 • gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
 • w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób.                                                                                                                                                                                                    

§3 Warunki doręczenia

 • Po otrzymaniu "Potwierdzenia wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną, zamówione usługi fotograficzne będą dostarczone do klienta, według wyboru Klienta:
  • wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres według zasad i obowiązującego cennika.
  • przygotowane do odbioru w odpowiednim wskazanym przez Klienta w zamówieniu punkcie odbioru, w którym zlecił realizację zamówienia.
  • lub dostarczone kurierem pod wskazany adres na terenie Wrześni.                                                                                                                          

 Klient przed odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie www.fotokolor godziny otwarcia studia wykonującego zlecenie. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.

§4 Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. O realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany w oddzielnym mailu. W zależności od rodzaju zamawianej usługi czas realizacji może wahać się od 2 godz. do tygodnia. Realizacja zamówienia może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu fotokolor: awaria sprzętu. W tym przypadku klient zostanie poinformowany o tym fakcie i przybliżonym terminie realizacji.

§5 Cennik i płatności

 • Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie fotokolor w momencie składania zlecenia.
 • Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:
  • Płatność gotówka lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze zamówienia w studio.
  • Płatność z góry poprzez płatności elektroniczne Przelewy24 lub przelew na konto.

§6 Przechowywanie prac

 • Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki, są usuwane z pamięci komputerów studia realizującego zamówienie.
 • Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku.

§7 Reklamacje

 • Zakupione i dostarczone usługi i towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres studia wykonującego reklamowane zlecenie. Foto-kolor  ul. Elbląska 1, 62-300 - Września. Telefon: 61 4377082 email: foto-kolor@go2.pl NIP - 789 101 34 03, REGON 632222330. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu, na adres studia, w którym wykonano usługę wraz z dowodem zakupu.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 • W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu.

§8 Prawa autorskie

 • Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 • W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
 • W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia Foto-kolor Zakład fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

§9 Przetwarzanie danych osobowych:

Polityka prywatności:

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Serwis www.fotokolor  jest prowadzony przez Foto-kolor Zakład Fotograficzny, NIP: 7891013403  (dalej jako Administrator), który jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres fotokolor@fotokolor.net.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.fotokolor (dalej „Serwis” lub „Serwisy”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym do zarejestrowanych firm, osób odwiedzających Serwisy, osób zostawiających komentarze, podmiotów współpracujących.

1.3. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

1.5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym  są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z brakiem możliwości wykonania danej usługi.

1.6. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.7. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w serwisie  przetwarzane są w celach świadczenia przez Administratora  usług dostępnych poprzez Serwis.

2.2.  Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a dostępnego przetwarzane są w celach:marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis  oraz informacji handlowej - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3. Usługa newsletter, o której mowa w pkt. 2. jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

2.4.  Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, o której mowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi.

2.5.  Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.2. oraz 2.3. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.6. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3 są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych- jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3.

2.7. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić  nadto zgodę na: przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).

2.10. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.

2.11. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

3. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

3.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3.2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3.3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):

3.4. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Administratorem pod adresem mailowym fotokolor@fotokolor.net. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).

3.5. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji: e-mail: fotokolor@fotokolor.netadres pocztowy: Foto-kolor Zakład Fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września.

4. Informacja o plikach Cookies

4.1.  Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

4.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz: Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy; Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php; Twitter Inc. z siedzibą 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

4.3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2.1. oraz 5.2.2. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

4.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach: analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.                                                                             

§10 Modyfikacja zamówienia, odstąpienie od umowy

 • Osoba która dokonała zakupu może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało przyjęte do produkcji.
 • Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu, zalecamy anulować zamówienie i złożyć ponowne.
 • Klient można zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy przesłanej drogą elektroniczną wiadomości o rozpoczęciu realizacji zamówienia poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ze względu na fakt, iż produkcja większości zleceń rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia do realizacji, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Konsumentowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu takiego zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 • W pozostałych przypadkach, które nie podlegają zasadom opisanym powyżej, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia. Zakupiony towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu. Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, dokonamy zwrotu płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • §11 Postanowienia końcowe
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej foto-kolor.pl

 

 

fotograf Września, Sesje zdjęciowe, dziecięce, rodzinne, na każdą okazję, okolicznościowe

             FOTO-KOLOR

     www.foto-kolor.pl

    www.fotokolor.net

Chwile uwiecznione na fotografii - twój fotograf - wywołamy Twoje wspomnienia

 

FOTOGRAF WRZEŚNIA - ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW - ODBITKI CYFROWE - GADŻETY ZE ZDJĘCIAMI - LASEROWY GRAWER FOTOGRAFII W DREWNIE - USŁUGI FOTOGRAFICZNE

© 2024 Foto-kolor Września. Wszelkie prawa zastrzeżone.